วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการประจำปีมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับความรู้จากนักวิชาการชั้นนำที่รับเชิญมาเป็นองค์ปาฐก นอกจากนี้ การที่นักวิชาการได้รู้จักกันข้ามสถาบัน สาขาวิชา และประเทศจะช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่กว้างขวางต่อไป 

ในประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเคยจัดมาอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิชาความรู้ของทั้งสองสาขาวิชาพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก หากแต่ในระยะหลังการประชุมดังกล่าวได้ขาดหายไปด้วยเหตุผลบางประการ ส่วนการประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับบัณฑิตศึกษาแม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณูปการต่อสาขาวิชา แต่ก็เป็นการประชุมในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับที่ลึกซึ้งกว้างขวาง

นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิกฤติการเมืองในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว เครือญาติ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา เพื่อนฝูง ฯลฯ แต่ความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นศึกษาของวิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยาโดยตรงมีค่อนข้างจำกัด สถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาจึงได้ร่วมกันรื้อฟื้นและผนวกรวมการประชุมด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าด้วยกัน รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรมรวมถึงการเมืองไทยร่วมสมัยดังกล่าวภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 1 หัวข้อ เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัดในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

การประชุมประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น สังคมเสี่ยง วิกฤตการเมืองร่วมสมัย ความยากจน คนชายขอบ คนเบี้ยล่าง ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รัฐข้ามคน/คนข้ามรัฐ การเคลื่อนย้าย ชาติพันธุ์ ครอบครัวยุคใหม่ สังคมสูงวัย กีฬา สื่อ ศิลปะ สังคมดิจิทัล ระบบนิเวศ สัตว์ แรงงานอารมณ์ และศาสนา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วยปาฐกถานำและปาฐกถาปิด เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ เสวนาโต๊ะกลม นิทรรศการ ร้านหนังสือ การเปิดตัวหนังสือ และการฉายภาพยนตร์ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งนี้เพื่อผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมืองร่วมสมัยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เป็นสำคัญ  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักวิชาการสาขาอื่น รวมถึงนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อเป็นการเริ่มต้นและวางรากฐานให้กับการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาในปีต่อๆ ไป

หัวข้อบทความที่เปิดรับพิจารณา ประเภท "เวที" (call for panels)

หัวข้อ ข้ามศาสตร์
หัวข้อ ข้ามสู่สาธารณะ
หัวข้อ ข้ามพื้นที่ ข้ามสังคม และ ข้ามวัฒนธรรม
หัวข้อ ข้ามมนุษย์


เขียนชื่อ panel และบทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน 350 คำ
ส่งมายัง e-mail: nexussocant2018@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 15 เมษายน
ทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561



หัวข้อบทความที่เปิดรับพิจารณา ประเภท "บุคคล" (call for papers)

หัวข้อ ข้ามศาสตร์
หัวข้อ ข้ามสู่สาธารณะ
หัวข้อ ข้ามพื้นที่ ข้ามสังคม และ ข้ามวัฒนธรรม
หัวข้อ ข้ามมนุษย์

เขียนชื่อบทความ และบทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน 350 คำ ส่งมายัง e-mail: nexussocant2018@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 15 เมษายนทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


ขั้นตอนการจัดประชุม


  1. เปิดตัวเว็บไซต์ และรับบทคัดย่อเวทีเสนองาน (call for panels & papers) บทความต้องไม่เคยได้รับการนำเสนอในเวทีอื่นมาก่อน วันที่ 15 มกราคม 2561
  2. ปิดรับบทคัดย่อเวทีเสนองาน  วันที่ 15 เมษายน 2561
  3. แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  วันที่  15 พฤษภาคม 2561
  4. ลงทะเบียน  วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561
  5. แจ้งกำหนดการประชุมเบื้องต้น  วันที่ 16 มิถุนายน 2561
  6. แจ้งกำหนดการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  7. การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1: "เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด" วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

กิจกรรมภายในงาน

1. ปาฐกถาเปิดงาน และปาฐกถาปิดงาน จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
3. เวทีเสวนาโต๊ะกลม
4. การจัดนิทรรศการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การเปิดตัวหนังสือและวารสาร และมหกรรมร้านหนังสือ
5. จัดฉายภาพยนตร์ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการประจำปีมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เกี่ยว...